Προσωπικες υποθεσεις

 • Τηλεφωνική προστασία
 • Απιστία
 • Έλεγχος Ατόμων
 • Ανεύρεση Χρεωφειλετών
 • Εντοπισμός Εξαφανισμένων Προσώπων
 • Τεστ DNA
 • Προγαμιαίος έλεγχος
 • Εθισμός σε τυχερά παιχνίδια
 • Αποδεικτικά στοιχεία διαζυγίου / επιμέλειας παιδιών
 • Παρακολουθήσεις ανηλίκων
 • Ενδοοικογενειακές Υποθέσεις-Κληρονομικά
 • Ενδοσχολικός εκφοβισμός
 • Κακοποίηση ανηλίκων
 • Διαδίκτυο